Products


ARISHTAS AND ASAVAS


1. Abhayarishtam
2. Amrutharishtam
3. Aravindasavam
4. Ashokarishtam
5. Aswagandharishtam
6. Aragwadharishtam
7. Ayaskrithi
8. Balarishtam
9. Chandanasavam
10. Chavikasavam
11. Dasamoolarishtam
12. Dasamoolajeerakarishtam
13. Dhathriarishtam
14. Danwantharishtam
15. Dandyarishtam
16. Draksharishtam
17. Duralabarishtam
18. Jeerakarishtam
19. Karpoorasavam
20. Kanakasavam
21. Kutajarishtam
22. Kumaryasavam
23. Khadirarishtam
24. Lohasavam
25. Lodhrasavam
26. Mruthasanjeevani
27. Madhookasavam
28. Mustharishtam
29. Parpatakarishtam
30. Parthyarishtam
31. Pippallyasavam
32. Punarnnavasavam
33. Poothikasavam
34. Saribadyarishtam
35. Saraswatharishtam
36. Sukumarasavam
37. Useerasavam
38. Vasarishtam
39. Vidaryasavam

KASHAYAS


1. Ashtavargam kashayam
2. Amrithotharam kashayam
3. Aswagandham kashayam
4. Aragwadadi kashayam
5. Bhadradarvadi kashayam
6. Bharngyadi kashayam
7. Brihathyadi kashayam
8. Balajeerakadi kashayam
9. Balapunarnnavadi kashayam
10. Balaguluchyadi kashayam
11. Balasahacharadi kashayam
12. Balasadavaryadi kashayam
13. Chuvannaratha kashayam
14. Cheriyarasnadi kashayam
15. Chiruvillwadi  kashayam
16. Dasamoolakaduthrayam
17. Dasamoolam kashayam
18. Drakshadi kashayam
19. Dhanwantharam kashayam
20. Danadanayanadi kashayam
21. Dhusparsakadi kashayam
22. Dipyakadi kashayam
23. Elakanadi kashayam
24. Gandharvahasthadi kashayam
25. Gulguluthikthakam kashayam
26. Guluchyadi kashayam
27. Indukandam kashayam
28. Kaidaryadi kashayam
29. Karappan kashayam
30. Karimpirumbadi kashayam
31. Kathakakhadiradi kashayam
32. Manjishtadi kashayam
33. Mahamanjishtadi kashayam
34. Musaleekhadiradi kashayam
35. Mahathikthakam kashayam
36. Maharasnadi kashayam
37. Nimbadi kashayam
38. Nadi kashayam
39. Nayopayam kashayam
40. Padolamooladi kashayam
41. Patoladi kashayam
42. Padolakadukurohinnyadi
43. Pathyakshadathryadi kashayam
44. Prasarannyadi kashayam
45. Padavaladiganam kashayam
46. Punarnnavadi kashayam
47. Rasnadi kashayam
48. Rasonadi kashayam
49. Rasnasapthakam kashayam
50. Rasnadasamoolam kashayam
51. Rasnapanchakam kashayam
52. Rasnerandadi kashayam
53. Shadangam kashayam
54. Sahacharadi kashayam
55. Sukumaram kashayam
56. Sapthasaram kashayam
57. Thikthakam kashayam
58. Varanadi kashayam
59. Veeratharadi kashayam
60. Vajrakam kashayam
61. Vidaryadi kashayam
62. Villwadi kashayam

LEHYAS, RASAYANAS


1. Agasthyarasayanam
2. Aswagandharasayanam
3. Brahmarasayanam
4. Bahusalagulam
5. Chinjadi Lehyam
6. Chyavanaprasam
7. Dasamoolarasayanam
8. Dasamoolaharithaki
9. Drakshadi lehyam
10. Dantheeharithaki
11. Dasamoolagulam
12. Gandhakarasayanam
13. Hinguvachadi
14. Jeerakarasayanam
15. Kalyanagulam
16. Kutajadi Lehyam
17. Koosmandarasayanam
18. Madhusnuhirasayanam
19. Manibhadram
20. Madanakameswari
21. Mahavillwadi Lehyam
22. Narasimharasayanam
23. Nayopayam Lehyam
24. Pulikuzhambu
25. Panchajeerakagulam
26. Sukumararasayanam
27. Sathavarigulam
28. Sooryaprabha
29. Swasanandam
30. Thriphaladi Lehyam
31. Thaleesapathradi Lehyam
32. Thampoolarasayanam
33. Thaleesapathra vadakam
34. Thrivath Lehyam
35. Villwadi Lehyam
36. Vasakoosmandam
37. Vidaryadi Lehyam
38. Vyoshadi vadakam
39. Yogarajagulgulu

MEDICATED GHEES


1. Aswagandhadi Ghritham
2. Amrithaprasam Ghritham
3. Ashoka Ghritham
4. Brahmi Ghritham
5. Dhanwanthara Ghritham
6. Dadimadi Ghritham
7. Dhathryadi Ghritham
8. Gulguluthikthaka Ghritham
9. Indukanda Ghritham
10. Jatyadi Ghritham
11. Jeevanthyadi Ghritham
12. Kalyanaka Ghritham
13. Mahathikthaka Ghritham
14. Mahakalyanaka Ghritham
15. Mahapanchagavya Ghritham
16. Mahathriphala Ghritham
17. Phalasarpees
18. Padavaladi Ghritham
19. Panchagavya Ghritham
20. Rasnadi Ghritham
21. Saraswatha Ghritham
22. Sathadouda Ghritham
23. Sukumara Ghritham
24. Thraiphala Ghritham
25. Thikthaka Ghritham
26.Varanadi Ghritham
27. Vidaryadi Ghritham

MEDICATED OILS AND KUZHAMBU


1. Asanaeladi oil
2. Asanavillwadi oil
3. Arukaladi Oil
4. Amruthadi Thailam
5. Anuthailam
6. Arimedadi Thailam
7. Asanamanjishtadi oil
8. Ashtapathradi oil
9. Aswagandhadi Thailam
10. Asanaeladi coconut oil
11. Balaguluchyadi oil
12. Bala Thailam
13. Balaswagandhadi Thailam
14. Balahatadi oil
15. Baladathryadi oil
16. Balaguluchyadi coconut oil
17. Bringamalakadi oil
18. Chandanadi oil
19. Chinjadi Oil
20. Dhanwantharam Thailam
21. Dhanwantharam Kuzhambu
22. Dhanwantharam 3 Times
23. Dhanwantharam 7 Times
24. Dhanwantharam 14 Times
25. Dhanwantharam 21 Times
26. Dhanwantharam 41 Times
27. Dhanwantharam 101 Times
28. Dhurdhoorapathradi keram
29. Dinesa Villwadi Kuzhambu
30. Dinesa Eladi Keram
31. Dinesa Villwadi Oil
32. Eladi Coconut Oil
33. Eladi  Oil
34. Gulgulumarichadi Thailam
35. Gandhavarhasthadi Avanakenna
36. Gopalmajathikeram
37. Gulguluthikthakam Thailam
38. Hinguthrigunam Avanakenna
39. Jathyadi Coconut Oil
40. Jeevanthyadiyamakam
41. Kanjunnyadi Coconut oil
42. Karappan Coconut oil
43. Karpooradi Thailam
44. Ksheerabala 3 Times
45. Ksheerabala 7 Times
46. Ksheerabala 14 Times
47. Ksheerabala 21 Times
48. Ksheerabala 41 Times
49. Ksheerabala 101 Times
50. Kanjunnyadi Oil
51. Kshara Thailam
52. Karpasasthyadi Thailam
53. Kottamchukkadi Thailam  
54. Ksheerabala Oil
55. Kumkumadi Thailam
56. Lakshadi Coconut oil
57. Lakshadi  Oil
58. Madhuyashtyadi Thailam
59. Manjishtadi Thailam  
60. Mahachandanadi Thailam
61. Manjishtadi Oil
62. Mahamasha Thailam
63. Mahanarayana Thailam
64. Misraka sneham
65. Nalpamaradi Coconut Oil
66. Nalpamaradi  Oil
67. Neeli Thailam ( Coconut Oil)
68. Nirgunyadi Thailam
69. Nimbmrithadi Castor Oil
70. Nisoseeradi Oil
71. Neelibringadi Oil
72. Neelibringadi Coconut Oil
73. Pinda Thailam
74. Prabhanjanavimardhanam  
75. Prasarani Thailam
76. Panchavalkadi Thailam
77. Panchamla Thailam
78. Parinathakeriksheeradi
79. Pamandaka Thailam
80. Parandyadi Coconut Oil
81. Rasnadi Thailam
82. Sahacharadi kuzhambu
83. Sahacharadi Thailam
84. Sahacharadi  Mezhupakam
85. Sahacharadi  3 Times
86. Sahacharadi  7 Times
87. Sahacharadi  14 Times
88. Sahacharadi  21 Times  
89. Sahadevi coconut oi l
90. Sudhadurwadi coconut oil
91. Sudhabala Oil
92. Thriphaladi Oil
93. Thriphaladi Coconut Oil  
94. Thenginpushpadi Oil
95. Thekaraja Thailam  
96. Thekaraja coconut oil  
97. Thungadrumadi Thailam
98. Thulasyadi Thailam
99. Thulasipatradi Coconut oil
100. Vachalasoonadi Thailam
101. Vathasini Thailam
102. Villwampachottyadi Oil

CHOORNAMS


1. Avipathi Choornam
2. Aswagandadi Choornam
3. Ashtachoornam
4. Dadimashtaka Choornam
5. Eladigana Choornam
6. Gokshoora Chooram
7. Grihadhoomadi Choornam
8. Gulgulumarichadi Choornam
9. Gulgulupanchapala Choornam
10. Hinguvachadi Choornam
11. Haridrakanda Choornam
12. Jatamayadi Choornam
13. Kalyanaksharam
14. Kachooradi Choornam
15. Karpooradi Choornam
16. Kachooradi Choornam
17. Navayasa Choornam
18. Nasika Choornam
19. Rasnadi Choornam
20. Rajanyadi choornam
21. Sudarsana Choornam
22. Kottamchukkadi Choornam
23. Kolakulathadi Choornam
24. Lodradi choornam
25. Nimbadi choornam
26. Panchakola choornam
27. Pushyanuka choornam
28. Shaddharana choornam
29. Thaleesapathradi Choornam
30. Thriphaladi Choornam
31. Yashtithriphala choornam
32. Yogarajagulgulu choornam
33. Vyswanara Choornam
34. Yavanyadi Choornam

PILLS


1. Anthrakutaram
2. Amrutha Gulgulu
3. Chandraprabha
4. Chukkumthippallyadi
5. Dhanwantharam
6. Eladi gulika
7. Gorochanadi
8. Gulgulupanchapalam
9. Hinguvachadi
10. Kachooradi
11. Kasthuryadi
12. Karuthavattu
13. Kaisoragulgulu
14. Mandooravatakam
15. Marmagulika
16. Mahadhanwantharam
17. Mahayogarajagulgulu
18. Manasamitravatakam
19. Mukkamukkaduvadi
20. Navayasam
21. Swasanandam
22. Sooryaprabha
23. Sethubandam
24. Villwadi gulika
25. Vettumaran
26. Yogarajagulgulu

ARKAMS


1. Ajamodakarkam
2. Saribarkam
3. Mahishadravakam
RASAKRIYAKAL


1. Elaneerkuzhambu
2. Karpooradi kuzhambu


PROPRIETORY MEDICINE


1. Diabexvita Choornam
2. Ashokabrahmi Rasayanam
3. Thenginpookkula Lehya
4. Brahmi Green Oil
5. Baby Yellow Oil
6. Phalothama Syrup
7. Princes Fairness Oil
8. Meera Herbal Hair Oil
9. Phalothama Lehyam
10. Ajamamsarasayanam
11. Ashoka Thailam
12. Dhathrisatavari Lehyam
13. Oil psora Oil
14. Sitasooranam Choornam
15. Sooranachithrakam Lehyam
16. Aruna Pain Balm
17. Ariyaradi Kashayam
18. Akmma with Shilajith Tablet
19. Amruthotharam Kashayam
20. Ashtavargam Kashaya Tablet
21. Balasahacharadi Kashaya Tablet
22. Chiruvillwadi Kashaya Tablet
23. Dasamoolakaduthrayam Kashaya Tablet
24.Dhanwantharam Kashaya Tablet
25. Diabexvita Tablet
26. Drakshadi Tablet
27. Gandharvahasthadi  Kashaya Tablet
28. Gulguluthikthakam Kashaya Tablet
29.  Guluchyadi Kashaya Tablet
30. Indukantham Kashaya Tablet
31. Maharasnadi Kashaya Tablet
32. Meera Hair Care Tablet
33. Musaleekhadiradi Kashaya Tablet
34. Patolakadurohinnyadi Kashaya Tablet
35. Pathyakshyadhathriadi Kashaya Tablet
36. Punarnnavadi Kashaya Tablet
37. Rasnasapthakam Kashaya Tablet
38. Rasnerandadi Kashaya Tablet
39. Sahacharadi Kashaya Tablet
40. Sukumaram Kashaya Tablet
41. Thaleesapathradi Choornam Tablet
42. Thriphaladi Choornam Tablet
43. Thikthakam  Kashaya Tablet
44.  Amrutha Red Tooth  Paste
45.  Amrutha Fair & care face pack
46.  Amrutha Shampoo Normal/dry  hair
47.  Amrutha Shampoo Oily  hair
48.  Amrutha Nalpamaradi Soap
49.  Amrutha Eladi Soap
50.  Amrutha Kumkumadi Soap
51.  Amrutha Face cream
52.  Amrutha Moisturizing Cream
53. Amrutha Nourishing Cream
54. Chemparathyadi keram
55. Murivenna
56. Ashtachoornam Gulika
57. Kunthalakanthi Keram
58. Rasothamadi Lepam
59. Kaivishaparihari gulika
60. Pulinkuzhampu gulika
61. Balamruthasavam
62. Karkkidaka Kanjimarunnu
63. Kumkumadi Lepam
64. Palandu Attinbrath
65. Amrutha Snana Choornam
66. Amlax Tablet
67. Amrutha Thali
68. Aswagandha capsule
69. Sathavar vitta (powder)
70. Sanjeevani Dahasamini
71. Prakash Tooth Powder
72. Veeratharadi Choornam
73. Sidhasaraswatham oilWarning: SessionHandler::write(): open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_cfc80f725e94a7d2fb09b44ff0208e30, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in /home/kakkanat/public_html/system/library/session/native.php on line 21